Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης Ε1, Ε2

Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και άμεση έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος

Σύνταξη, διαχείριση - ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9

Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9

Υπολογισμός τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης καθώς και την συμπλήρωση του εντύπου ανάλωσης ήδη φορολογηθέντος κεφαλαίου

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς (ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, λοιπά ταμεία, επιθ. εργασίας, Δήμους, Νομαρχίες, Τράπεζες, ΟΑΕΔ,κλπ)

Ακριβή εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης

Υποβολή αίτησης για Ρύθμιση Οφειλών

Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος

Υποβολή αίτησης επιδόματος θέρμανσης

Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους

Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους