Νομικές Υπηρεσίες

Νομική υποστήριξη σε συνεργασία με διακεκριμένα κι εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία σε θέματα:

Διοικητικού Δικαίου (προσφυγές κατά του Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικών Ταμείων, Δήμων κλπ.)

Εμπορικού Δικαίου, Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Μεταβιβάσεων ακινήτων (πωλήσεις, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές)

Μισθωτικών διαφορών

Εθνικού κτηματολογίου

Εργατικών ασφαλιστικών διαφορών