Οργάνωση Επιχειρήσεων

Οι υπηρεσίες μας προς τις επιχειρήσεις στον λογιστικό και φοροτεχνικό τομέα ξεπερνούν το βασικό φορολογικό σχεδιασμό και την εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των ατόμων καθώς στόχος μας είναι η σχέση με τους πελάτες μας να είναι σχέση συνεργάτη και έμπιστου συμβούλου για όλα τα θέματα που μπορούν να τον αφορούν.

Με γνώμονα τη μακρόχρονη πείρα και την συνεχή ενημέρωση των στελεχών μας, εργαζόμαστε για να κρατάμε τους πελάτες μας πλήρως ενήμερους σχετικά με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον περιορισμό της φορολογικής τους υποχρέωσης.

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο και αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη διεκπεραίωση κάθε είδους ανάγκης της επιχείρησής σας σε θέματα Οργάνωσης, Εποπτείας, Ενημέρωσης λογιστηρίου, Εργατικών, Μισθοδοσίας, Συστάσεις Εταιρειών, Αντιμετώπιση ελέγχων, Ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων.

Παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών
Διοίκηση και διαχείριση οικονομικών μονάδων
Χρηματοοικονομικές αναφορές
Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας
Καθορισμός διαδικασιών για έλεγχο της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης
Διοίκηση και διαχείριση οικονομικών μονάδων
Καθορισμός διαδικασιών για έλεγχο της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης
Προσδιορισμός Παραγωγικότητας επιχειρήσεων
Προτάσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας
Προσδιορισμός κόστους παραγωγής
Σύνταξη προϋπολογισμών και παρακολούθησή τους
Νομική υποστήριξη μέσω δικτύου συνεργατών