Αυτοκίνητα – Μοτοσυκλέτες

Τα ανασφάλιστα οχήματα είναι ένας σημαντικός κίνδυνος στους δρόμους της χώρας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, το σύνολο των ανασφάλιστων οχημάτων ξεπερνά τις 600.000.

Ασφάλειες Υγείας

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι η καλύτερη λύση για να εξασφαλίσετε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας και αποτελεσματική διαχείριση του κόστους.

Ασφάλειες Ζωής

Κάθε οικογένεια έχει το δικό της τρόπο ζωής, τις δικές της υποχρεώσεις. Η πρόωρη απώλεια μιας ζωής έχει δυσάρεστες συνέπειες για την ποιότητα ζωής.

Ασφάλειες Κατοικίας

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας σας δίνουν τη δυνατότητα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με οικονομία, με ευελιξία, με πολλές επιλογές.

Ασφάλειες Φωτοβολταϊκών

Καλύπτεται οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη φυσική / υλική απώλεια ή ζημία ασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου ή/και επακόλουθη απώλεια μικτών εσόδων

Αγροτικές Ασφαλίσεις

Οι Αγροτικές Ασφαλίσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα «οικονομικά εργαλεία» για την διαχείριση μεγάλου αριθμού κινδύνων που απειλούν την αγροτική επιχείρησή σας.

Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση είναι υποβοηθούμενη από τρίτο πρόσωπο, το διαμεσολαβητή, διαπραγμάτευση μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών με σκοπό την από κοινού εύρεση λύσης εξωδίκως, προκειμένου να αποφευχθεί η χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων. Τα μέρη δηλαδή οδηγούνται από μόνα τους, με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή που είναι ειδικά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο πρόσωπο, σε λήψη απόφασης προς επίλυση της διαφοράς τους, η οποία, αφού υπογραφεί, δεσμεύει απόλυτα τα μέρη και είναι εκτελεστή σύμφωνα με τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί αναγκαστικής εκτέλεσης των αποφάσεων ή εν γένει εκτελεστών εγγράφων.

Αγρότες

Σύμφωνα με την ένα νομοθεσία είναι υποχρεωτική η τήρηση λογιστικών βιβλίων για όλους τους αγρότες, με έσοδα άνω των 15.000 ευρώ από πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή άνω των 5.000 ευρώ από δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης.

Μισθωτοί

  • Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης Ε1, Ε2 και Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και άμεση έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος
  • Σύνταξη διαχείριση και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9

Συνταξιούχοι

  • Υπολογισμός τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης καθώς και συμπλήρωση του εντύπου ανάλωσης ήδη φορολογηθέντος κεφαλαίου
  • Ακριβή εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης