Ασφάλειες Φωτοβολταϊκών

Καλύπτεται οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη φυσική / υλική απώλεια ή ζημία ασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου ή/και επακόλουθη απώλεια μικτών εσόδων