Αγρότες

Σύμφωνα με την ένα νομοθεσία είναι υποχρεωτική η τήρηση λογιστικών βιβλίων για όλους τους αγρότες, με έσοδα άνω των 15.000 ευρώ από πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή άνω των 5.000 ευρώ από δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης.