Συνταξιούχοι

  • Υπολογισμός τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης καθώς και συμπλήρωση του εντύπου ανάλωσης ήδη φορολογηθέντος κεφαλαίου
  • Ακριβή εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης